Privacyverklaring & veiligheid

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Travel-Connectivity B.V handelend onder de naam InternationalSIM

Via de websiteInternationalSIM worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en je verlanglijstje bij te houden. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

   • Naam en Voorna(a)m(en);
   • Geslacht;
   • (factuur)Adres;
   • Geboortedatum;
   • Telefoonnummer;
   • Email adres;
   • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
   • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
   • Betaalgegevens;
   • Aankoopgeschiedenis;
   • Inloggegevens van jouw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

   • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
   • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
   • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
   • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Foodworld-XL en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
   • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis;
   • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
   • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
   • om (op individueel niveau) onze website, assortiment en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

Travel-Connectivity BV verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Travel-Connectivity BV een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Travel-Connectivity BV mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Travel-Connectivity bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

Travel-Connectivity BV zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   • Hosting van de website inclusief de developer
   • Het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
   • De Financiële administratie
   • Het verzenden van nieuwsbrieven
   • Het verzenden van uw order.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Travel-Connectivity BV geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Travel-Connectivity BV vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via [email protected]

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan onze klantenservice

Gebruik van cookies

Travel-Connectivity maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website voor Travel-Connectivity belangrijk.

Beveiliging persoonsgegevens

Travel-Connectivity BV hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

  • Alle personen die namens Travel-Connectivity BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Hantering van een goed gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
  • SSL: Wij maken gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Ook kun je bij onze klantenservice terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Travel-Connectivity BV. van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid vanTravel-Connectivity BV dan kun je per E-mail contact opnemen met onze klantenservice via [email protected]

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-01-2021