Ruilen & Retourneren

Indien Afnemer, om welke reden ook, een Product niet wenst af te nemen, heeft hij het recht de Leveringsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden.

Ontbinding is slechts mogelijk indien het Product in onbeschadigde staat verkeert c.q. niet gebruikt is. Ontbinding geschiedt alsdan door terugzending van de betreffende zaak binnen 14 dagen na de dag van ontvangst, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer komen.

Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door afnemer is voldaan, door Travel-Connectivity B.V. binnen 30 dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding worden gerestitueerd, mits het Product is geretourneerd. Restitutie zal plaatsvinden op dezelfde rekening als Afnemer voor de betaling heeft gebruikt.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals opwaardering.

Download Retour formulier